Siêu thoát

Tác giả:

Thư đài lửa nước Sông Hồng buông mát
Chữ tro bềnh tình siêu thoát nổi chăng.

Thảo luận cho bài: "Siêu thoát"