Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân 初至沱汛奉送當事諸君 • Mới tới cửa biển Đà Nẵng kính gửi các vị ở đó

Tác giả:

Hồi thủ cô lăng lệ ám san
Hạc thư tạc dạ đáo tùng quan
Đương niên khởi phạp trung hưng tá
Thánh thế năng dung tích bệnh nhàn
Vị tử gian nan sầu bạch phát
Tử sinh lão tán ái thanh san
Cố viên nhẫn phụ hoàng hoa ước
Nguyện phóng Uyên Minh tam kính hoàn

Bản dịch của Lê Phụng

Ngước nhìn thành nội lệ giàn
Tuân lệnh vua tới cửa Hàn đêm qua
Trung hưng nào thiếu tài ba
Xin vua cho kẻ bệnh già về hưu
Tóc sương buồn cảnh xế chiều
Non xanh nước biếc là điều ước mơ
Hoa vàng chót lỡ hẹn hò
Uyên Minh ba luốn vườn xưa xin về

Thảo luận cho bài: "Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân 初至沱汛奉送當事諸君 • Mới tới cửa biển Đà Nẵng kính gửi các vị ở đó"