Sơ giá Thịnh Đường

Tác giả:

(Hoạ đề Đường thi trích dịch)

Men thơ dâng ý rượu ngà ngà,
Đất rượu trời thơ mở nẻo qua.
Đài Phượng chim ca quanh án sách,
Đình trầm hương toả ngát song sa.
Bút đầm ngọn thỏ sương về tối,
Nghiên rực ao sen nắng quái tà.
Chuông khánh Thịnh Đường ti trúc Việt
Cổ kim nô nức hội tài hoa.
Bài thơ được chép từ thủ bút của tác giả.

Thảo luận cho bài: "Sơ giá Thịnh Đường"