Sơ thu hoài cảm

Tác giả:

Làm khi An Nam tạp chí ở Hàng Lọng)

Lạnh lùng trướng gấm báo tin thu
Giở dậy canh khuya khách tựa lầu
Ấy vẫn Nam Nam cùng Bắc Bắc
Những là Á Á với Âu Âu
Cho hay phong hội âu là thế
Mà cái văn minh nó ở đâu?
Sơn hải hỡi ai, người thệ ước
Gió hưu, giăng lạnh, tiếng ve sầu
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932

Thảo luận cho bài: "Sơ thu hoài cảm"