Số tình

Tác giả:

Nắng bay chuyền chim đầu dây điện thoại
Số tình a lô mãi gọi đôi xuân

Thảo luận cho bài: "Số tình"