Soi gương buổi sáng

Tác giả:

Mỗi sáng mặt anh trong mặt gương
Thẫn thờ còn thiếu mặt em thương
Bấy lâu bóng lạnh buồn đơn chiếc
Kính lạnh buồn xa hơn đại dương
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Soi gương buổi sáng"