Sớm từ biệt lại hoạ thơ Phương Đình

Tác giả:

Thả xướng hoàng kê thôi hiểu ca,
Thỉnh quân tiễn thủ thanh trà chước.
Tối quang sơ ái xuân minh minh,
Dư tỉnh tiệm giải khách dục tác.
Đào xã phong lưu các tự hào,
Tu dẫn kim bôi khuynh cẩm thác.
Trường Canh khứ hậu thuỳ phục luân?
Hắc dạ trầm trầm hàn tác tác.
Độc đắc tầm quân nhập tuý hương,
Ngâm mai thi hứng mãn đông các.
Xuân lai hoa thụ thái tự kiêu,
Thanh nguyệt đình đình chiếu ly lạc.
Thi cảnh thi tình chính vị lan,
Cốt lão khí thanh thần ảm mạc.
Chỉ khủng cao ngâm hạo mạc thu,
Phong khởi đảo xuy hoa lực bạc.
Thả đãi trùng lai hứng hựu sinh,
Dữ quân thưởng tận viên trung lạc.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Sớm từ biệt lại hoạ thơ Phương Đình"