Sơn Mỹ

Tác giả:

Một tiếng trẻ gọi bà
Máu một làng đáp lại
Một sắc máu im lìm
Mà chuyển rung thế giới.

Thảo luận cho bài: "Sơn Mỹ"