Sống

Tác giả:

Sống

 Phan Bội Châu


Sống tủi làm chi đứng chật trời!
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để chúng cười.
Sống tưởng công danh, không tưởng nước,
Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
Sống mà như thế, đừng nên sống!
Sống tủi làm chi, đứng chật trời.

trích: Câu Hỏi Văn Chương
copyright 1992 Vũ Huy Bá

 

Thảo luận cho bài: "Sống"