Sống

Tác giả:

Sống

 Cao Nguyên


khi giáo đường thành trại giam
ta sống cùng dã thú
khi ngôn ngữ bị cưỡng chế
ta sống với bạo quyền
khi chân lý ở dưới chân
ta sống trong huyền thọai
khi Tổ-Quốc ở sau lưng
ta sống bằng huyền sử.

 

Thảo luận cho bài: "Sống"