Sóng !!!

Tác giả:

Sóng !!!

 Ấu Tím


Cám ơn cơn gío nhẹ
Khiến lòng ta sóng xô
Cám ơn chút nhắc nhở
Lay hồn ta bồi hồi

Ngày xưa tà áo vẫy
Bây giờ áo đã thay
Ngày xưa vương vấn bụi
Bây giờ mắt nào cay

Cám ơn người nhắc nhở
Ta! một thời đã qua
Cám ơn người vương vấn
Đây! trả người bài thơ …

 

Thảo luận cho bài: "Sóng !!!"