Sông

Tác giả:

Vẫn gọi tôi về sông

Vẫn lặng như tờ
tuổi thơ đen cháy tắm truồng bèo trôi
Trong câu chuyện mà tôi nghe
có cô gái trên bè trôi sông
trong câu chuyện bà tôi kể
Có cô Tấm gội đầu bên sông
Hàng khoai nước mơn man
Tép tôm chiều tàn
Một tấm lưới quăng ngang
Một thuyền nan qua vùng xoáy

 

Thảo luận cho bài: "Sông"