Sông

Tác giả:

Anh ngỡ màu xanh sông rất yên
Đôi nét mi em chớp thật hiền…
Đâu biết lòng sông trầm lặng thế
Mà em thổi được thuỷ triều lên!
1967

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Sông"