Sóng Khuya

Tác giả:

Sóng Khuya

 Lưu Vỹ Bửu


Gối đầu lên cát ấm
Sóng từ đáy biển về
Tôi trôi từ bờ nhớ
Tôi về từ bãi mê.

Sóng, em chiều tháng chạp
Gieo neo cơn gió đông
Tôi nằm dài biển cạn
Khật khừ nắng đại dương

Khi về lại Phan Thiết
Tôi như hàng rêu xanh
Mọc quanh vườn nhà vắng
Có mà như không.

Biển khuya mình tôi dựng
Đời em tôi đứng đâu
Đời tôi em ở trọ
Nghìn thu vẫn còn đau.

Tôi như sóng không mỏi
Vỗ suốt bờ hư hao
Em không là giông gió
Mà quay tôi lao đao.

Sóng khuya chỉ tiếng sóng
Tôi khuya một hình nhân
Em khuya một sương muối
Tình khuya không bình minh.

LƯU VỸ BỬU
(Mũi Né, 01.02)

 

Thảo luận cho bài: "Sóng Khuya"