Sông Mã xa

Tác giả:

Viếng Quang Dũng

Anh nơi im lặng bên kia
Có nhớ sương bay phố hè
Gió thổi trắng trời sông Mã
Chiều mây dốc núi gọi về
Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Sông Mã xa"