Sông Nhị kỳ 2

Tác giả:

Sa châu khứ tuế dựng trung lưu,
Kim tuế di lai bắc ngạn đầu.
Thuỷ thế tự lai đa hoán chuyển,
Nhân sinh ưng giác dị trầm phù.
Bách niên giang thượng thâm căn thụ,
Thiên lý phong trung hữu tiếp chu.
Trụ thạch thử tâm năng ổn định,
Du du vật ngoại cánh hà ưu.

Dịch nghĩa

Năm ngoái cát trên sông bao bọc dòng sông
Năm nay đầu bờ phía bắc đã di chuyển.
Thế nước chảy đến đã có nhiều thay đổi
Người ta nên biết rằng thế sự dễ thăng trầm.
Trăm năm, trên bờ đã có nhiều cây cổ thụ gốc rễ sâu xa.
Trong gió ngàn dặm có mái chèo của chiếc thuyền
Lòng này như trụ đá sầu lâu dài.
Há còn man mác lo âu về những cái vật ngoại thân?

Thảo luận cho bài: "Sông Nhị kỳ 2"