Sông quê (I)

Tác giả:

Nỗi đầu thương thượng nguồn xuân chết đuối
Già sông quê lòng nổi xác trăng thề.

Thảo luận cho bài: "Sông quê (I)"