Sự cố

Tác giả:

Bến Hồng
cảng nước nông
tàu mắc cỡ
Hòn Đào tâm phao lầm lỡ đá ngầm.

Thảo luận cho bài: "Sự cố"