Sư cụ

Tác giả:

Chùa có ông lụ khụ
Trông như cây cổ thụ
Dưới cằm không để râu
Trên đầu có đội mũ
Sư cụ
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Sư cụ"