Sư hoạnh dâm

Tác giả:

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Làm chi một chút tẻo tèo teo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn lèo
(Bản khắc 1922)

Theo bản khắc tựa đề nguyên chữ Hán “Sư hoạnh dâm” (Sư hoang dâm).

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tiễn sư
Câu 2: Vị gì một chút tẻo tèo teo
Câu 3: Thuyền từ cũng rắp về Tây Trúc

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Vô đề 6
Câu 2: Vì chưng chút sự tẻo tèo teo
Câu 3: Buồm về Tây Vực đà nghiêng lá

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Sư hoạnh dâm"