Sư Huynh

Tác giả:

Sư Huynh

 Bùi Chí Vinh


Nếu ở trên đời còn tiểu muội
Thì tất nhiên phải có sư huynh
Mỗi lần tiểu muội mà le lưỡi
Là sư huynh có dịp giật mình

Mỗi lần tiểu muội mà chun mũi
Là sư huynh có dịp thất kinh
Vì chúng ta có cùng sư phụ
Đồng môn khác họ dễ cảm tình !!

Sư huynh có tên là anh cả
Bị tiểu nương liên tục liếc dài
Sư huynh sợ quá nên thu nhỏ
Mà nương nương vẫn gọi : “anh hai ”

“Anh cả , anh hai” đều người lớn
Sao vụng về đỏ ửng vành tai ??
Ở đời nếu mất tiêu tiểu muội
Thì sư huynh sống để Làm gì ?!

Nhưng nếu có chừng 10 tiểu muội
Thì sư huynh đành hát : “Biệt ly ” !! …..

 

Thảo luận cho bài: "Sư Huynh"