Sứ mạng phi thuyền

Tác giả:

Non trăm dặm cách mặt trăng già,
Sao chịu về không, hỡi bộ ba?
Nếu phải người thơ này, nhất định
Mang về bến cũ gốc cây đa!
(25/12/1968)

Thảo luận cho bài: "Sứ mạng phi thuyền"