Sư Ở Tù

Tác giả:

Sư Ở Tù

 Trần Tế Xương


Quảng đại từ bi cũng phải tù
Hay là sư cũng vụng đường tu ?
Tụng kinh cứu khổ ba trăm quyển
Ý hẳn còn quên một phép phù ? 

 

Thảo luận cho bài: "Sư Ở Tù"