Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng

Tác giả:

Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng

 Trần Tế Xương


Chẳng khốn gì hơn cái nợ chồng ! (1)
Thà rằng bạn quách với sư xong !
Một thằng trọc tuếch ngồi khua mõ,
Hai ả tròn xoe đứng múa bông.
Thấp thoáng bên đèn lên bóng cậu (2)
Thướt tha dưới án nguýt sư ông.
Chị em thủ thỉ đêm thanh vắng:
“Chẳng sướng gì hơn lúc thượng đồng !”

(1) Giọng lưỡi hạng đàn bà lẳng lơ, vô hạnh.
(2) Tức nhập đồng “cậu”

 

Thảo luận cho bài: "Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng"