Sự thật hiển nhiên

Tác giả:

Hỏi lòng tay, hỏi gan bàn chân,
Và hỏi lên đôi má, rất gần!
Chưa lạnh thấm da, chưa đổi tiết,
Làm sao đã có được mùa xuân?
3-1-1969

Thảo luận cho bài: "Sự thật hiển nhiên"