Sương lạnh

Tác giả:

Vườn bàng rụng lá đầy mặt đất
Sương lạnh bên đường đoá cúc hoang
Chầm chậm nước sông trôi lấp loáng
Ai một mình đi trong ánh trăng
Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992

Thảo luận cho bài: "Sương lạnh"