Sụt áp

Tác giả:

Đã lũ suối mưa rừng gió táp
Tình còn sụt áp chữ vô tâm

Thảo luận cho bài: "Sụt áp"