Tạ Ơn Trời

Tác giả:

< Dẫu rằng lắm bận phong trần
Ông Trời cũng thưởng chút phần thanh cao
Bây giờ lòng chẳng động chao
Ngồi nhìn cảnh vật một màu tinh anh.

(Ivry s/Seine, Bạch-Am 15 giờ 25 chiều 14-02-2000)

Thảo luận cho bài: "Tạ Ơn Trời"