Tác giả: Bích Xuân

Bóng Ðen Trong Nghĩa Ðịa

Bóng Ðen Trong Nghĩa Ðịa

Một bóng đen xuất hiện nhô ra, ngay giữa nghĩa địa vào một đêm mùa đông. Người gác cổng nghĩa địa đi tuần giựt nẩy mình khi nhìn thấy một bóng đen đang đứng bất động. Phải chăng đây là ma, hay là một trong những tên thường phá mộ, ăn cắp nữ trang đem […]