Tác giả: Cao Bá Quát

Viết cùng các bạn khi ngắm cúc nhà Chuyết Hiên

Viết cùng các bạn khi ngắm cúc nhà Chuyết Hiên

Bạch á hoàng dao nhiễu tửu bôi, Vũ thoa tranh khán đạo nhân lai. Y nhiên cựu kiến giao tân kiến, Tích dã năng khai thả bán khai. Phủ Lý yên ba thu tiệm lão, Huệ Châu sương tuyết khách sơ hồi. Cố viên bắc vọng tri vô ná, Do ký đình tiền tự thủ […]

Đọc Kinh thi

Đọc Kinh thi

Hỗn tích phong trần lý, Viện thâm trường bế quynh. Dưỡng ngã thủ chuyết tâm, Khoáng nhược viễn thế hình. Tịch mịch Tử Vân cư, Không sàng lão nhất kinh. Triển chuyển ngã sở tứ, Như tuý phục như tinh. Niệm thiện phú “Tang hỗ“, Hoài hiền ca “Thấp linh“. Thiên tải thuỳ tự âm, […]

Nỗi niềm đọc sách một mình đêm khuya

Nỗi niềm đọc sách một mình đêm khuya

àn canh vô thuỵ lậu trầm trầm, Úng để dư phôi tuý hựu châm. Đoản kỷ độc khan tam phú thảo, Cô đăng tự chiếu thập niên tâm. Bệnh liên Lão Đỗ cùng thiên sấu, Học ái Xương Lê vãn cánh thâm. Khước thiểu bằng song tối u ý, Khởi chiêm tinh hán lạc đình […]

Đêm vắng khuây lòng

Đêm vắng khuây lòng

Bình sinh tính tích tự đam ngâm, Du biến thiên nhai mỗi bất câm. Phế lộc ngẫu phi thường phủ bễ, Tiêu đồng thuỳ thưởng độc luân tâm. Nhàn đa trọc tửu tiêu ma dị, Khách cửu danh sơn mộng mị thâm. Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu, Nhất xuân nhân sự đáo như […]

Đêm một mình cảm nghĩ

Đêm một mình cảm nghĩ

Tân trướng sinh tàn dạ, Sơ hàn tống miểu thu. Tuế thời song bệnh nhãn, Thiên địa nhất thi tù. Ỷ chẩm khan trường kiếm, Hô đăng kiểm tệ cừu. Cưỡng liên tâm lực tại, Cơ ngoạ bất câm sầu.

Đêm ngồi một mình (Thành thị nơi ở thấp ồn)

Đêm ngồi một mình (Thành thị nơi ở thấp ồn)

Thành thị huyên ty địa, Càn khôn lão bệnh phu. Tê cung thành nhũng thặng, Bích tích thả nê đồ. Hàn lạo nãi liên phát, Tai lê huống vị tô. Thái bình vô nhất lược, Lộc lộc sỷ vi nho.   Dịch nghĩa Thành thị ở nơi thấp mà ồn, Một gã già ốm giữa […]

Đêm ngồi một mình (Ngày ngày khổ nắng gắt)

Đêm ngồi một mình (Ngày ngày khổ nắng gắt)

Nhật nhật duy sầu thử, Tiêu tiêu khước phạ hàn. Đồ thư di bất định, Khâm chẩm ngoạ thường đan. Sương ám thiên thôn lý, Phong hào vạn mộc đoan. Tục tình nan tự khiển, Đa bệnh độc bàn hoàn. Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, […]

Chiều tối qua sông My Luân, sắp tới dưới chân Hoành Sơn

Chiều tối qua sông My Luân, sắp tới dưới chân Hoành Sơn

Giang tận My Luân khẩu, Thiên phân Trực Lệ doanh. Mộ phong thương hải lập, Tà nhật loạn sơn hành. Đoản tiếu di hoa thái, Vi ngâm kích điểu thanh. Quá quan hồn dục tận, Bán giảm cố hương tình.   Các địa danh My Luân và Trực Lệ hiện chưa rõ ở đâu. Nguồn: […]

Qua sông Chế

Qua sông Chế

Vũ sắc phong khan chân tác thái, Thảo trường vân viễn mạn sinh sầu. Cố hương tưởng động kinh niên biệt, Dị khách phiên đa thử địa du. Ngạn thế phách sơn liên bắc khứ, Giang hồ tiếp hải nhập tây phù. Thanh khan nhất khả yên ba ngoại, Hà thí nhân gian vạn hộ […]

Đoàn Tính lúc lên đường nâng chén từ biệt, viết nhanh tặng

Đoàn Tính lúc lên đường nâng chén từ biệt, viết nhanh tặng

Vị tử tương phùng thị hạnh nhân, Cánh vi thử biệt lệ triêm cân. Cố ưng kê hạc đồng lâu địa, Cộng chứng phong ba hiện tại thân. Dữu Lý tháo thành di khổ điệu, Tỳ bà khúc bãi tỉnh cô thần. Lạc hoa thì tiết quân tu ký, Xuân mãn Giang Nam vô hạn […]

Đoàn Tính sai người đến thăm, viết nhanh đáp tặng

Đoàn Tính sai người đến thăm, viết nhanh đáp tặng

Nhất phong tân mính sổ hàng thư, Điều đệ nhân nhân ký trích cư. Báo đạo tiên sinh do kiện tại, Nam song vân nguyệt tiếu đàm dư. Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Đoan ngọ

Đoan ngọ

Bắc vọng thiên dư lý, Nam lai ngũ lục niên. Khách tâm kinh tuế nguyệt, Quy mộng trở sơn xuyên. Chẩm khúc duy tu tuý, Tư lan dã tự nghiên. Tương tỳ uổng tri thức, Tiết nhật cánh lưu liên.   Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc […]

Đoan ngọ

Đoan ngọ

Cưỡng niêm tôn tửu uỷ phương triêu, Giang quốc đoan dương chính tịch liêu. Mạc mạc gia hương lưỡng thân cách, Thê thê ky hoạn nhất huynh dao. Cát y vị tứ niên không trưởng, Hao ngải trùng lai mộng ám tiêu. Dục điếu Tương luy hà xứ vấn, Lữ hồn phiêu bạc định thuỳ […]

Đề bia đá quán Trấn Vũ

Đề bia đá quán Trấn Vũ

“Sản khước đông biên quách cánh nghi“, Tuý lai ngô tự vịnh ngô thi. Tráng du vô ná thương xuân mục, Thế sự hà kham một tự bi. Trúc Bạch hồ đầu vân mịch mịch, Thái Hoà cung ngoại thảo ly ly. Vãn phong tà chiếu bất quy khứ, Tản phát nguy kiều tiếu tự […]

Đề thơ đền Trấn Vũ

Đề thơ đền Trấn Vũ

Tích du vô kế phục đăng lâu, Tà ỷ lan can vọng bích lưu. Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ ? Ngã do di hận mãn đinh châu! Nhật tà thiên địa song bồng mấn, Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu. Dao tưởng đương niên hành lạc xứ, Tàn hoa do tự cố […]

Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 11

Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 11

Đắc hữu hân giai thưởng, Truy phan sấn tiện đồng. U lan sinh toạ phức, Tân mính nhập bôi hồng. Thất tĩnh đương trung ẩn, Tân thanh tự tiểu đồng. Bồi hồi chung nhật ý, Thi hứng dục phiên không.   Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc […]