Tác giả: Cao Bá Quát

An Quán tảo xuân kỳ 2

An Quán tảo xuân kỳ 2

Khách thoại đương sơ phồn thịnh thì, Phấn tường chu hộ chiếu giang my. Tức kim xuân tảo hàm nê yến, Do ỷ Hồ gia môn lý phi. Dịch nghĩa Khách nói: thời trước còn phồn thịnh Tường phấn trắng, cửa sơn son chiếu sáng bờ sông Đến nay xuân sớm, chim én ngậm bùn […]

An Quán tảo xuân kỳ 1

An Quán tảo xuân kỳ 1

Tam canh chung đoạn kê y ốc, Lạc lạc sổ gia văn bộc trúc. Xuất môn quyện ỷ lập môn khan, Lộ thiểu đăng hành thất hy chúc. Dịch nghĩa Tiếng chuông chấm dứt canh ba, xen lẫn tiếng gà gáy Đây đó mấy nhà nghe tiếng pháo nổ Ra cửa, mỏi mệt đứng tựa […]