Tác giả: Cao Bá Quát

Vịnh chim sáo

Vịnh chim sáo

Hàn cao căng tảo tuệ, Thê thác tại chu lan. Chỉ vị năng nhân ngữ, Phiên giao tổn thiệt đoan. Pha tiền ngưu bối lạc, Chi thượng thước sào an! Bộc bộc phong trần lý, Ninh tri dã hạc khoan.   Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976

Cỏ trong vườn

Cỏ trong vườn

Viên thảo bất tri danh, Chu hoa dục nhiên hạm. Hữu sắc thụ nhân liên, Vô hương dữ thế đạm. Trừu chi không tự xuân, Kết thực bất sung đạm. Hoài thử cô thượng tư, Tam thán dĩ tăng cảm!

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 4

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 4

Ỷ lan già phiến khủng hoa tu, Nhân thế quang âm dị bạch đầu. Khả ký cố viên phong nguyệt phủ, Thập niên Hương để mộng trung du.   Dịch nghĩa Tựa lan can che quạt sợ hoa thẹn, Sự sáng tối của thời gian cõi đời dễ làm người ta bạc đầu. Có nhớ […]

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 3

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 3

Song song tương ỷ bạng sài ly, Quan điện quần phương bất cộng nuy. Khả tích hướng dương tâm độc tại, Nhĩ lai tam nguyệt lập viêm hy.   Dịch nghĩa Dựa nhau song song cạnh hàng rào cành nhánh, Trổ sau các hoa khác nên không rụi chung. Đáng tiếc lòng hướng về mặt […]

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 2

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 2

Bệnh khởi hoa biên quán khái tần, Nhược vi bạt khứ khủng thương bần. Quan tình dã tự Hương giang thuỷ, Mạc bả công nghi ngộ thế nhân. Dịch nghĩa Ốm dậy đã nhiều lần tưới tắm cho hoa, Nếu nhổ đi sợ làm tổn thương cái nghèo. Tình nghĩa kẻ làm quan (trôi xuôi) […]

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 1

Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 1

Hải thiên hạ nhật độc nghi sương, Đình viện tam canh chuyển tác lương. Đậu lậu cúc hoa tiêu tức xứ, Nhất chi bán thổ dĩ thâm hoàng.   Dịch nghĩa Chỉ một mình thích nghi với sương và mặt trời hè miền biển, Lúc canh ba nơi sân trong đã chuyển mát. Đợi đến […]

Bài kệ uống trà làm trong khi ngồi khuya với Phan Nhạ

Bài kệ uống trà làm trong khi ngồi khuya với Phan Nhạ

Tuyển hữu mạc thủ khí Thủ khí mê kỳ nhân Vị minh mạc thác hoa Thác hoa ly kỳ chân Hiểu tỉnh cấp thanh tuyền Tế thán lý tân hoả Vô yên giữ trần khí Hối thủ nhất tiếu khả Nhứ hương quý thanh chân Bất dụng ngoại thước ngã Vô dĩ nhất ác khan […]

Hỏi ễnh ương

Hỏi ễnh ương

Hà mô vị dân hồ? Nhất thanh khởi thâm mãng. Nhĩ minh hà trì trì? Tạc giả vọng cam vũ.   Dịch nghĩa Ễnh ương vì dân ư? Một tiếng nổi lên chỗ bụi rậm. Mày kêu sao chậm dữ vậy? Hôm qua (người ta đã) trông mưa đấy!

Buổi chiều đi chơi Sài Sơn mưa tạnh, lên đỉnh núi đề thơ vào vách kỳ 4

Buổi chiều đi chơi Sài Sơn mưa tạnh, lên đỉnh núi đề thơ vào vách kỳ 4

Đầu bạch tham du hứng vị dung, Sàn nhan viễn sách nhất chi cùng. Nhãn trung sơn thủy vạn thiên lý, Bút để vân yên thập lục phong. Cổ quán bất văn đề bệnh hạc, Bán nham hà sự khởi quai long? Chỉ ưng huề địch lai thiên thị, Tiếu vấn chư thiên cách kỷ […]

Sắp mưa viết chơi

Sắp mưa viết chơi

Tàn thiền cao khiếu mộ giang thiên, Thiên khí khinh âm tác tiểu nghiên. Tây nguyệt bán trầm vân tự bạng, Nam phong hốt lãnh điện như tiên. Nhất thanh oa tử xao tùng mãng, Vạn điểm tinh đình sướng dã yên. Điền tẩu quy lai hà thái hỷ, Đồn đề liệu lý hạ phong […]

Sắp đến quê nhà

Sắp đến quê nhà

Cao cao mộc miên thụ, Cổ cán hà thanh sơ! Thiều thiều vọng thử bang, Quyết hữu cao nhân lư. Trúc mật phú dư kính, Thảo phong nhiễu tiền trừ: Bích chiểu hý tiêm lân, Lục đẳng tú gia sơ. Y tích truyền kinh xứ, Yển tức thứ hữu dư! Thanh nhàn duy thủ chuyết, […]

Tức sự

Tức sự

Nhãn khan cao điểu độc phàn lung, Tự ỷ thằng sàng bất ngữ trung. Ngũ dạ tâm tình đăng đối ảnh, Nhất thu cảnh vật vũ giao phong. Mộng hồi thành khuyết hồn nghi khách, Lệ sái hành dương huyết bính không. Cách xá hà nhân ngâm giải tụng, Lũ tương văn tự vấn cơ […]

Từ ngày chàng ra đi

Từ ngày chàng ra đi

Tự quân chi xuất hỹ, Dạ dạ thủ không sàng. Hải nguyệt chiếu cô mộng, Giang phong sinh mộ lương. Tiểu kính ký viễn khiếp, Hàn y lưu cố phường. Trì thử các tự úy, Bất khiển lưỡng tương vương!

Mưa dầm suốt đêm cảm tác

Mưa dầm suốt đêm cảm tác

Tế vũ phi phi dạ bế môn, Cô đăng minh diệt tiễu vô ngôn, Thiên biên chinh khách khuê trung phụ, Hà xứ tương tư bất đoạn hồn!

Trần Ngộ Hiên tặng thơ, viết vội hoạ lại

Trần Ngộ Hiên tặng thơ, viết vội hoạ lại

Tây du kế lộ kỷ do tuần ? Vạn hộc long nhương viễn xấn xuân. Qui mộng dĩ tiêu hồng hạnh vũ, Lữ sầu ninh trước tố y trần. Khai phàm chuyển giác phong ba tiện, Xuất hiểm bình khan vũ trụ tân. Thuỳ hướng Tôn gia truyền diệu bút ? Đào đầu thiêm tá […]

Chế tượng Phật gãy tay

Chế tượng Phật gãy tay

Thuỳ vị kim cương bất hoại thân ? Ngã quan hoàn thị chiết quăng nhân. Thử thân bất độ, hà thân độ ? Hiến quả tăng chung ngộ nhĩ tần. Dịch nghĩa Ai bảo thân Phật là kim cương không bao giờ nát? Trước mắt ta vẫn có Phật gãy tay. Thân mình chẳng độ […]