Tác giả: Cao Bá Quát

Qua hải phận Bình Định, trông núi Cù Mông

Qua hải phận Bình Định, trông núi Cù Mông

Nam phong dạ tác đào thanh, Ký đắc Cù Mông lĩnh ngoại hành. Hiểu vọng quần sơn hoành nhất đái, Ức phong khúc xứ cựu ao binh.   Dịch nghĩa Đang đêm nổi gió nồm, sóng gầm dữ dội, Biết rằng đang đi qua bên ngoài núi Cù Mông. Sáng sớm thấy những ngọn núi […]

Đi thi hội, ra đến cổng làng từ biệt các học trò

Đi thi hội, ra đến cổng làng từ biệt các học trò

Du du từ cố quốc, Mạn mạn hướng trường lộ. Xuất giao thiên vi lương, Hành sắc đới sơ vũ. Đệ tử tống ngã hành, Tương tuỳ bất nhẫn trụ. Khởi thị nhi nữ tình, Yểm diện lệ như vũ. Ức ngã tích niên du, Dĩ vi phù danh ngộ. Thử biệt hựu an chi? […]

Giếng bỏ hoang

Giếng bỏ hoang

Nhất tỉnh đương song thiển tự điền, Thuỳ giao bất tự sử nhân liên. Dạ lai vũ thuỷ sinh tam xích, Dã hoán Ngu khê hoán Mạn tuyền. Dịch nghĩa Một cái giếng ngay bên song cửa, nông như ruộng Ai khiến cho giếng không có nước uống để người ta thương lòng Mưa đêm, […]

Cảm tác ở hàng cơm

Cảm tác ở hàng cơm

Thiên hạ phỉ bạc nhân Vô như phạn xá tử Đương khách vị trú thời Tiền giai yêu khách chỉ “Hữu thiện vị quân cam “Hữu chẩm vị quân mị” Đãi khách dĩ trú thời Xá nhân hướng tiền ngữ Quân ký cật ngã xan Quân ưng hậu ngã lợi Thường phạn điểm tiền thanh […]

Trên đường đi Ninh Bình

Trên đường đi Ninh Bình

Giang tự mỹ nhân thanh luyện đới, Sơn như tuý khách bích loa bôi. Tương khan phong nguyệt câu vô tận, Chỉ khủng thi ông bất khẳng hồi.

Làm lúc trời nóng

Làm lúc trời nóng

Dạ dạ lâm thường điện, Triêu triêu hải bất minh. Xích vân đôi dã khởi, Bạch cước phạm sa hành. Vũ phiến tam phân tục, Sa sam nhất ác khinh. Canh đồng tiêu thụ để, Thời hữu giá cô thanh. Dịch nghĩa Đêm đêm rừng thường có ánh chớp Sớm sớm biển không reo Mây […]

Đêm hai mươi ba ngắm trăng hoạ thơ Phan Hành Phủ kỳ 1

Đêm hai mươi ba ngắm trăng hoạ thơ Phan Hành Phủ kỳ 1

Bả kính sương nga trắc nhãn khuy, Tự liên u độc tự kiều si. Khởi tri bắc quách cô ngâm dạ, Cánh thị tây song ngưỡng diện thì.   Nguồn: Tuyển tập thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

Vịnh nhàn

Vịnh nhàn

Bần bệnh niên lai độc tự ta, Du du vô kế nại thiên hà. Bất vi vật luỵ tâm do thiết, Khước bị bi xâm mấn dục hoa. Mạc triển nhất trù mưu quốc thiểu, Do hoài tam đấu vị thân đa. An tri bất ngộ Đường Ngu thánh, Tiếu sát hà nhân vị lãng […]

Mơ thấy người con gái đã mất

Mơ thấy người con gái đã mất

Thân viễn ngô đương bệnh, Tư nhi mỗi tiết ai. Hốt nhiên trung dạ mộng, Sậu kiến lệ như thôi. Y phục hàn nhưng phá, Dung nhan thảm bất khai. Thái diêm bần vị khuyết, Tân khổ nhữ quy lai! Dịch nghĩa Cha mẹ xa, mình thì đang ốm Nhớ con mà vẫn phải nén […]

Lỗ Trọng Liên vì nghĩa không xưng Tần làm đế

Lỗ Trọng Liên vì nghĩa không xưng Tần làm đế

Đại nghĩa thuỳ thiên cổ, Hứng hoài Lỗ Trọng Liên. Chí nhân khinh thế tứ, Niệm bất đế Tần kiên. Triệu Thắng không trù sách, Tân Viên lũ tỵ diên. Khí thôn Hàm Cốc ngoại, Thế đạt tổ long tiền. Khảng khái hồng như thổ, Quang minh nhật cộng huyền. Thử công năng phó hải, […]

Cô gái qua sông chiều

Cô gái qua sông chiều

Tư lường hàn khổ vị đương ky (cơ), Khang ngột như châu khước điển y. Phong lộ quá kiều hồn bất ác, Ỷ môn ưng hữu vọng nùng quy. Dịch nghĩa Lo lắng rét khổ chưa bằng đói, Tấm cám (đắt) như châu ngọc, lại phải cầm áo. Gió sương (thổi và rơi lúc) qua […]

Ở viện hơn một tháng, được tin lại phải phát phối đi Đà Nẵng, đêm ấy cùng ông Vũ Hoài Phủ uống rượu thực say

Ở viện hơn một tháng, được tin lại phải phát phối đi Đà Nẵng, đêm ấy cùng ông Vũ Hoài Phủ uống rượu thực say

Thử sinh quy lộ chuyển du du, Lão khứ văn chương bất tự mưu. Trục khách dĩ an tiều tử cước, Thi ông nhưng thị phối quân đầu. Hương kiều phong vũ nan vi dạ, Đà Tấn vân sơn tiệm giác thu. Tha nhật sầu tâm đãi quân ký, Ngũ Khê minh nguyệt Dạ Lang […]

Thơ từ biệt Hoàng Liên Phương

Thơ từ biệt Hoàng Liên Phương

Ác thủ tương khan tiếu bất ngôn, Biệt hoài nan nhẫn cộng tiêu hồn. Tha niên nhất khả giang hồ khứ, Lục bức dương bình hoạ Mẫn Hiên. Hoàng Liên Phương là một thương nhân Hoa kiều có kho hàng ở Riau, Singapore, nhiều lần tiếp chuyện và làm thơ thù tạc cùng Cao Bá […]

Đêm rằm tháng sáu dưới trăng viết gửi các bạn cũ

Đêm rằm tháng sáu dưới trăng viết gửi các bạn cũ

Ky lưu lưỡng thiên thứ, Thập kiến hải nguyệt viên. Nguyệt cận bất cải sắc, Khách cư hành dĩ biền. Ngã dục sáp song sí, Phi bộ lăng tử yên. Lộ phùng Ngô tiên nhân, Ấp ngã quế thụ biên. Tương kiến vị khoản khúc, Tự thoại dư sinh tiền. Ngữ tế liễu bất ký, […]

Hửng nắng mới một ngày sau lập xuân

Hửng nắng mới một ngày sau lập xuân

Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn Kim triêu hồng tử đấu thiên ban Hà đương thế sự như hoa sự Phong vũ giang san tận cải quan

Lan ví với quân tử

Lan ví với quân tử

Nhã khiết phù quân tử, U lan phẩm tối lương. Kỳ nhân nguyên tỷ ngọc, Thử quốc hợp danh hương. Hữu vị đồng tâm khế, Vô ngôn cánh thể phương. Ca hoài cầm tháo khúc, Từ ức mộng tao chương. Nhập thất chi đồng hoá, Bái đình chỉ tịnh dương. Luận giao khoa Cửu Uyển, […]