Tác giả: Cự Trì Liệu

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Giới thiệu truyện: Hạ Lăng bị cưỡng chế kí hiệp định với một cái hệ thống mang tên là “Nam thần công lược”. Từ đó trở đi, một ngày của Hạ Lãng chính là xoát hảo cảm của nam thần -> đi tìm chỗ chết -> hấp dẫn lực chú ý của nam nhâ -> […]