Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu

Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Giới thiệu nội dung: Tào Mạt, Xuân Thu, Lỗ, vì nước mưu kế.* Chuyên Chư, Xuân Thu, Ngô, trọng tín nghĩa coi thường cái chết. Yêu Ly, Xuân Thu, Ngô, chặt tay giết vợ. Dự Nhượng, Chiến Quốc, Tấn, thân tàn hủy dung. Nhiếp Chính, Chiến Quốc, Hàn, coi kẻ sĩ là tri kỷ. Kinh […]