Tác giả: Đằng Bình

Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Giới thiệu truyện: “Liên hoa lâu vân cát tường” là một y quán. Chủ nhân của nó họ Lý tên Liên hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật hắn chẳng biết tí y thuật nào, ngược lại, lại vô cùng thích xía vào các vụ án kỳ lại khắp giang hồ. Chùa Phổ […]