Tác giả: Đào Hữu Dương

100 Câu Đố Sử

100 Câu Đố Sử

1. Vua nào mặt sắt đen sì ? 2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa ? 3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ? 4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ? 5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng ? 6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang ? 7. Kiếm […]

100 Câu Đố Sử

100 Câu Đố Sử

Giải Đáp 100 Câu Đố Sử: 1. Vua nào mặt sắt đen sì ? Tướng Mai Hắc Đế, sử ghi chống Đường. 2. Quét chùa mà tướng đế vương, Lý Công, tên Uẩn xuất đuờng lên ngôị 3. Phò vua chống giặc cõi ngoài, Đức Trần Hưng Đạo dẹp xuôi hận lòng. 4. Bút thần […]