Tác giả: Kiyohiro Miura

Xuất gia

Xuất gia

Tác Giả: Kiyohiro Miura Chuyển Ngữ Tiếng Anh: Jeff Shore Chuyển Ngữ Tiếng Việt: Diệu Liên Lý Thu Linh He’s Leaving Home: My Young Son Becomes A Zen Monk Lời Giới ThiệuHe’s Leaving Home, quyển tự truyện của tác giả Kiyohiro Miura, đã được giải thưởng đặc biệt AKUTAGAMA của Nhật.  Quyển sách miêu tả […]