Tác giả: Lão Nương Không Nói Tên

Máu Chó Ba Ngàn Thước

Máu Chó Ba Ngàn Thước

Giới thiệu truyện: Này chính là máu chó vô số, thiên lôi hạ phàm. Tụ tập vô số Tiểu Tam môn sự kiện, bệnh máu trắng  sự kiện,  sát giới sự kiện, cầu bao nuôi sự kiện ~~ Khi chơi cần thận trọng. Tung hoành tứ hải, đùa giỡn bát đại môn phái Thiên Vũ uy vũ, […]