Tác giả: Lê Quý Đôn

Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành

Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành

Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành Quan hà thành quách ngật tham thiên Bất tận xuân vân đoạn phục liên Cửu thập cửu phong hình thế viễn Nhất thời thuý sắc đáo chinh thuyền Dịch nghĩa Quan hà thành quách cao ngất trời Mây xuân đứt rồi lại nối không cùng tận […]

Trú Hoài An phỏng Hoài Âm hầu điếu đài

Trú Hoài An phỏng Hoài Âm hầu điếu đài

Trú Hoài An phỏng Hoài Âm hầu điếu đài Văn thuyết Hàn hầu cựu điếu than, Tiêu nhiên cảm cổ vấn Hoài An. Kiền khôn không khoát anh hùng viễn, Sơn thuỷ vi mang tín thệ hàn. Du tử vô tình ca kích trúc, Tướng quân hữu hận hối đăng đàn. Nam Xương, Tứ Thượng […]

Dừng lại ở Hoà Lạc

Dừng lại ở Hoà Lạc

Trú Hoà Lạc Dao dao chỉ viễn thôn Xuất hiểm đắc bình nguyên Dịch đạo đa mao ốc Nhân gia bán trúc phiên Sơ lâm hoàn quyện điểu Tiễu bích há hàn viên Bưu đệ niên niên khổ Dân tình bất nhẫn ngôn Dịch nghĩa Xa xa trỏ vào thôn xóm phía đằng xa Ra […]

Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương

Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương

Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương Tòng lai ngọc bạch thắng can qua, Thiều chuyển giao thông thịnh sự đa. Lưỡng địa văn chương phân chẩn vực, Nhất nguyên Thù Tứ cộng lưu ba. Văn chương pháp cổ đồng cơ trữ, Học thuật tôn kinh phá cữu oa. Nhã hướng cao […]

Thôn xá dạ toạ

Thôn xá dạ toạ

Thôn xá dạ toạ Quyên quyên tân nguyệt chiếu đình giai Ái thử thanh tao hiệp tố hoài Tất bát tác thang liêu đại đính Đăng tiền ẩn kỷ khán Tề hài Dịch nghĩa Xinh xinh vành trăng non soi xuống thềm sân Yêu cảnh thanh tao ấy, thoả mãn tấm lòng Lá lốt làm […]

Thăm đê Xuân Lai, lại đến ngủ ở Phổ Lộng

Thăm đê Xuân Lai, lại đến ngủ ở Phổ Lộng

Thị Xuân Lai đê hựu túc Phổ Lộng Nguyên điền hoạch tận hiện bình cao Phong quyển chinh vân tịnh thuý bào Nộn diệp thanh liên cam giá trưởng Lão chi lục tủng cự dung cao Đàm quang liễm diễm phân hoa kính Giang lộ vu tà thúc cẩm thao Phì trọc tự lai đa […]

Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm

Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm

Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm Nhạc bảo sơn trân mãn Việt tê, Uổng linh quốc khoá phạp chu đề. Khả liên diêm sách tri thù lợi, Quản Trọng khu khu dụng nhất Tề. Dịch nghĩa Của báu ở miền núi đầy dẫy phía tây nước Việt Mà luống những để cho việc chi […]

Sáng qua Hà Kiều, trưa nghỉ tại trạm Đông Quang ở Cảnh Châu, đề thơ lên vách

Sáng qua Hà Kiều, trưa nghỉ tại trạm Đông Quang ở Cảnh Châu, đề thơ lên vách

Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian Liên triêu phong tuyết phác chinh y Dao chỉ hồng vân số cống kỳ Băng đậu hàn kiều xa dạ độ Yên hoành dã điếm khách thần xuy Du du kim cổ nhân trung ý Diếu diếu quan hà mã […]

Thăm chùa Đại Bi

Thăm chùa Đại Bi

Quan Đại Bi tự Liên đài đồi tệ thảo mông nhung, Pháp tượng vô ngôn chứng sắc không. Hương chú ánh tàn tùng diệp nguyệt, Thiền quan xuy bão địch hoa phong. Trúc Lâm sư đệ lưu thần ngoại, Tức Mặc giang sơn mộng tỉnh trung. Lục bách niên lai lưu thuỷ quá, Lợi danh […]

Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu

Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu

Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu Doanh đài tác khách dĩ kiêm tuần Tinh bái nam quy hỷ khí tân Dương liễu ty thuỳ Yên tái vãn Chá cô thanh tống Việt giang xuân Thừa khuông thái lệ sung hành thác Chu đạo ly câu đãng nhuyễn trần Tế sự lưỡng hoàn gia quốc […]

Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung

Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung

Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung Doanh hài đông nhai các nhất phương Tề xu bắc địa tác quan quang Tản Viên khái tự Tùng Sơn tú Áp Lục ưng đồng Nhị Thuỷ trường Lục tịch dĩ lai đa học vấn Cửu trù nhi hậu cánh văn […]

Liên nhật âm vũ ngẫu thư

Liên nhật âm vũ ngẫu thư

Liên nhật âm vũ ngẫu thư Dương xuân tam nguyệt vũ thốc thốc Nông phu đắc vũ như đắc ngọc Thánh từ tiêu hãn niệm dân y Cung lịch giao nguyên tuân cửu cốc Xích Đằng giang thượng trú lâu thuyền Phương hỷ tứ dã ký chiêm túc Hoà thử đạo lương tề phát sinh […]

Kinh Quán Nẫm thiệp tiểu giản thuỷ đăng sơn lộ

Kinh Quán Nẫm thiệp tiểu giản thuỷ đăng sơn lộ

Kinh Quán Nẫm thiệp tiểu giản thuỷ đăng sơn lộ Xuân sơn giai lãng hiểu vân khinh Diểu vọng dao dao lãm bí hành Mật triển thuý kỳ thiên thụ quýnh Cận đà ngân đới nhất khê hoành Cao đê khúc khúc bình lâm đạo Kim cổ phân phân lữ khách trình Vô hạn hương […]

Khách trung nguyên đán

Khách trung nguyên đán

Khách trung nguyên đán – Tân Tỵ minh niên Bộc trúc tân thanh tống cựu đông Ky sầu tích tuyết lưỡng câu dung Bàn dư xương xúc hương kham ái Tửu khiếm đồ tô sắc cánh hồng Nhị thuỷ oanh hoa ngưng phán ngoại Yên sơn vãn thụ lãng ngâm trung Hội đồng thoan sự […]

Đông Cứu sơn

Đông Cứu sơn

Nhất sơn trác lập chúng sơn tuỳ Kim đới vu hồi thuỷ điểu di Thạch sắc tuyền thanh vô khách đáo Trúc tình hoa ý hữu tăng tri Bạch vân quá tháp minh hồng thụ Phương thảo hoành khê ám ngọc chi Tằng thị tiên triều du dự địa Phong quang y cựu tự tiền […]

Độ Thiên Đức giang

Độ Thiên Đức giang

Phầu nhạn mưu đạo lương Sinh dân vị y thực Tân khổ thị tứ nhân Ngật ngật bất hoàng tức Dịch nghĩa Chim mòng chim nhạn mưu tính tìm hạt lúa hạt kê Mà nhân dân thì vì miếng cơm manh áo Cay đắng thay người dân nghèo thành thị Long đong lật đật chả […]