Tác giả: Lê Quý Đôn

Độ Lương Phúc tiểu giang

Độ Lương Phúc tiểu giang

Độ Lương Phúc tiểu giang Tiểu giang hoành nhập Nguyệt giang lưu Nhất loát mao am cổ độ đầu Thiên khoát vân bình thu sắc động Đường đường Tam Đảo nhãn tiền thu Dịch nghĩa Con sông nhỏ chảy ngang vào dòng sông Nguyệt Một túp am tranh ở đầu bến đò xưa Trời rộng, […]

Đề Từ Thức động

Đề Từ Thức động

Đề Từ Thức động Văn đạo thần tiên sự diểu mang, Bích Đào động khẩu thái hoang lương. Càn khôn nhất hạt cùng Từ Thức, Vân thuỷ song nga lão Giáng Hương. Thạch động hữu thanh khao hiểu nguyệt, Diêm điền vô vị nát thu sương. Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng, Thuỳ thức […]

Để Dương Châu đăng chu

Để Dương Châu đăng chu

Để Dương Châu đăng chu Xuân nhật duy thuyền bạng trúc môn Nhân gia tam ngũ thuỷ vân thôn Phong vi phương kính kiều oanh chuyển Vân tĩnh hàn đường sấu liễu tồn Ngọc tiết hậu tiền lai Dực Chẩn Phù sà thần tịch vọng ly khôn Đoàn viên thắng hội tri hà tự Quế […]

Đề Chích Trợ sơn

Đề Chích Trợ sơn

Đề Chích Trợ sơn Tử phủ ưng di tại thử gian, Ngật nhiên nhất trụ chướng quần than. Viễn chiêm chính tự liên hoa toạ, Hà sự hô vi Chích Trợ san? Chích Trợ sơn (núi Chiếc Đũa) ở ngoài đảo Song Ngưu trấn Thanh Hoá, đứng sững chon von, hình dáng như chiếc đũa. […]

Đăng Xuyên Sơn nham

Đăng Xuyên Sơn nham

Nhất lộ giai sơn yếu biến khuy Phan vân đạp tuyết liễu vong bi Hưu khoa thử cảnh năng trình tú Độc quái tiền nhân giải điếu kỳ Bạch hạc kỷ thu thiên ngoại lạc Ngọc tiêu hà xứ nguyệt trung xuy Lão tăng bất tác công danh tưởng Thi quyển trà âu chỉ tự […]

Đại Đăng xuyên

Đại Đăng xuyên

Tân cảnh lưu hồng thụ, Tà dương há thuý vi. Kê minh giang nguyệt thướng, Thiền táo hải vân quy. Trào thuỷ hữu triêu tịch, Ngư ông vô thị phi. Dịch nghĩa Cảnh mới ghi dấu trên đám cỏ đỏ Nắng chiều soi dọc giải núi giăng xanh Gà gáy, trăng sông bắt đầu mọc […]

Dũng Liệt giang thượng

Dũng Liệt giang thượng

Dũng Liệt giang thượng Quan đạo tuỳ giang chuyển phục oanh Khinh phong phất lãng bích văn sinh Dao dao Tam Đảo ngang thiên tập Phủ thị quần sơn tự tống nghinh Dịch nghĩa Đường cái quan theo sông uốn khúc quanh co Gió nhẹ phảy sóng lên, nảy sinh những vệt xanh biếc Xa […]

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2

Điệp chướng trùng man tứ diện khai Sổ cung bình khoáng túc đình đài Thôn dân trùng cấu lai niên quán Cộng đạo hành nhân phủng bích hồi Dịch nghĩa núi non điêp trùng mở ra bốn mặt Có vài mảnh đất phẳng đủ cho đình đài mọc lên Dân trong xóm lại xây dựng […]

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1 Tầm thường nhất lĩnh ỷ tình không Mãn kính danh hoa bất tảo hồng Tam ngũ mộc điều hoành giản xứ Nhân gia nghi tại bạch vân trung Dịch nghĩa Một hòn núi tầm thường dựa vào nền trời quang đãng Đầy lối đi […]

Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận

Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận

Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận Quy tinh nhị nguyệt diệm dương thì Hà sự thi nhân hữu sở tư Vị thán thoa quần đa triển chuyển Phiên hiềm tú cổn khiếm hoài tuy Hồng phương thoái tận đào vô sắc Lục nhuyễn chi tàn liễu […]

Cổ Lộng thành

Cổ Lộng thành

Vạn vật suy di tứ bách thu Qua đằng đậu mạn phóng xuân nhu Bích ba dĩ tẩy Trần vương hận Thanh thảo nan già Mộc Thạnh tu Hoàng độc vũ dư canh cổ kiếm Hàn cầm nguyệt hạ táo tàn lâu Phong cương hà sự cân khai thác? Nghiêu Thuấn đương niên chỉ cửu […]

Bắc Trấn hỷ vũ

Bắc Trấn hỷ vũ

Bắc Trấn hỷ vũ Quy sách kham kinh thổ khí cang Như kim tứ dã tịnh nông dương Phân khai nhật ảnh ngưu canh thảo Đạp phá vân quang nữ sáp ương Tỉnh khước cần lao tranh cổ vũ Hưởng tư phong túc cộng bình khang Trì kinh sùng tích nhân nhân khánh Ưng thí […]

Trương Lương

Trương Lương

Khôn thay rất mực bác Lưu hầu, Lui tới thong dong tự trước sau! Vì giận không thành mưu Bác Lãng, Nên đành phải bội ước Hồng Câu. Suy tiêu khiển giặc lòng sinh chán, Tịch cốc theo tiên, kế rất mầu. Sách cũ một pho, ba tấc lưỡi, Nhà nho như thế thực phong […]

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2 Vĩ tài đoan đích nhượng Đông phương, Nghĩa lý uyên nguyên quán bách vương. Thượng hữu tứ tuần mai tín trọng, Tương tư nhị nguyệt liễu điều trường. Ổi nhân văn tự thành giai hảo, Hoàn tá kiêm tòng ký đoản chương. Dục tả phong tình hiềm mạc […]

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1

Dị bang hợp chí diệc đồng phương, Học thuật bản tòng Tiên Tố Vương. Hoàn phúc cộng hân ca ngũ thiện, Dật tài thiên quý phạp tam trường. Trắc ly, bạch truỵ giao đầu tặng, Đoan uỷ, hồng trù mịch biểu chương. Tín bút thư hoàng chung khiểm khiểm, Xán hoa thanh luận quá du […]

Rắn đầu rắn cổ

Rắn đầu rắn cổ

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà! Rắn đầu biếng học quyết không tha. Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, Nay thét mai gầm rát cổ cha. Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo, Lằn lưng chẳng khỏi vết roi da. Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học, Kẻo hổ mang danh tiếng thế […]