Tác giả: Lê Quý Đôn

Mẹ ơi con muốn lấy chồng

Mẹ ơi con muốn lấy chồng

(Hạn vần: Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao) Trình mẹ có hay? Nghĩ con không dại! Phải kén tấm chồng, mới yên phận gái. Đẹp lòng kia gặp gỡ là nên, thuận ý nọ lứa đôi cũng phải Mẹ suy bụng mẹ, sao yên gia thất mới đành; con nghĩ lòng con, cũng […]

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

Long cương nằm khểnh hát nghêu ngao, Vì cảm ơn sâu biết tính sao! Hai biểu ra quân lòng đã tỏ, Tám đồ bày trận giá càng cao. Tam phân gặp buổi đương tranh vạc, Ngũ trượng ngờ đâu bỗng tối sao. Miếu cũ ngày nay qua tới đó, Tấc lòng khởi kính biết là […]

Đề Yên Tử sơn

Đề Yên Tử sơn

Yên sơn sơn thượng tối cao phong, Tài ngũ canh sơ nhật dĩ hồng. Diểu vọng mục cùng thương hải ngoại, Tiếu đàm thân tại bích vân trung. Dịch nghĩa Núi Yên sơn trên đỉnh núi rất cao Đầu canh năm đã thấy mặt trời rồi Tầm mắt trông suốt ra đến ngoài biển Cười […]