Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 45)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 45)

Tiều rằng: Nghề thuốc đặng tinh, Nào lo ràng rạc khổ hình xiềng gông. Bởi đời nhiều kẻ bất thông, 3590. Học không chỗ gốc, riêng trông cửa rèm. Học nho vài chữ lem nhem, “Mân” coi ra “kiển” “lỗ” nhèm ra “ngư”. Hoặc là dở sách y thư, Luận đâu trị đó, hốt vơ […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 44)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 44)

U Châu từ ấy ra đi, 3550. Xông pha trời hạ, đang khi nắng nồng. Đi gần đến phủ Minh Công. Mặt trời xế mát, ngó mông xa chừng. Trọn ngày đi đã mỏi chân, Ghé vào xóm quán vừa chừng nghỉ ngơi, 3555. Thấy quân phủ dẫn một người, Mang xiềng rổn rảng vào […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 43)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 43)

Hai người nói chuyện xầy xầy, Nửa ngày đi mới khỏi ngoài Y lâm. Trời vừa xế bóng quang âm, 3000. Phút đâu một trận mưa dầm tối tăm. Ngư, Tiều vội bước xăm xăm, Muốn tìm quán khách, phải dầm mưa đi. Hai bên cây núi rậm ri, Tiếng chim, dấu thỏ, đường đi […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 42)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 42)

Môn rằng: Nghề thuốc rộng đưởng, 2900. Trước nêu các phép khuyên chàng chớ quên. Dùng thời tông biến làm trên, Chẳng nên chấp nhất, chẳng nên hiếu kỳ. Cũng đừng cầu tốc làm chi, Mau thời sớn sác lỗi nghì âm dương. 2905. Năm mùi thuốc có âm dương, Dùng bằng lỗi thứ, lập […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 41)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 41)

Ý trong thơ sấm sâu xa, Ta từng phân giải chẳng ra lẽ gì. 2875. Xưa nay lẽ có thịnh suy, Gặp sao chịu vậy, hỏi chi sự đời. Ta nghe quân tử vui trời, Chỗ lo chẳng vượt khỏi nơi ngôi mình. Dù còn lòng chính làm lành, 2880. Lựa là phải hỏi tiền […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 40)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 40)

Thấy hai ông ấy tặng thơ, 2840. Lòng ta thêm kính Nhân Sư muôn phần. Nhớ xưa đức Khổng thánh nhân, Kính ông Sư Miện vân vân chiếu, thềm. Ấy là đạo vị khá xem Học theo ý thánh, để chiêm nghiệm lòng. 2845. Chu công làm sách Bân phong, Trao người tối mắt dạy […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 39)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 39)

Dẫn rằng: Ta dốc can thầy, Nghe thầy phân giải lời này rất hay. Thầy rằng: Trời đất xưa nay, Khí vần vốn có đổi xay chính, tà. 2705. Xen hình hơi chính trôi ra, Dưới là ngũ nhạc, trên là tam quang, Nhờ hơi quang nhạc sáng đường, Ở đời ngũ đế tam vương […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 38)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 38)

Nhập Môn đọc mới dứt lời, Phút đâu có khách tới chơi nói dồn. Khách rằng : Nghe tiếng người đồn, Chúa Liêu khiến sứ tới môn Đan Kỳ. 2635. Sứ đem lễ rước Nhân Sư, Về Liêu làm chức Thái y trong toà. Nhân Sư xưng bệnh chẳng ra, Chưa hay xưng bệnh ấy […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 37)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 37)

Tiểu nhi phát nhiệt trong mình, Có mười sáu chứng trọng khinh khác thường, Tuy rằng bệnh chứng nhiều phương, 2580. Chẳng qua hư thực hai đường ấy thôi. Chứng hư, chứng thực xét coi, Sách đà rõ luận hẳn hòi chẳng sai. Cho hay mười bệnh anh hài, Chín hư một thực gái trai […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 36)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 36)

Ngư rằng: Sách gọi thuần dương, Về phần con nít bệnh thường nhiệt dâm, 2555. Đã thuần dương vô âm, Sao còn phát lãnh trầm trầm cớ chi ? Môn rằng: Tạo hóa máy đi, Âm dương nghĩa kín mấy suy đặng rành, Chữ âm ấy thật âm tinh, 2560. Âm tinh đâu có trong […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 35)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 35)

2515. Ngư rằng: Xin hỏi tiểu nhi. Một hai ba tuổi mạch đi chưa đầy. Đau thời coi Hổ khẩu tay, Trong ngón thực chỉ vằn bày chứng cai. Phép coi hữu gái, tả trai, Ngón trỏ ba lóng chia bày ba quan. Lóng gốc làm ải phong quan, Lóng nhì ải khí, ba bàn […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 34)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 34)

Tiều rằng: Người mới đẻ rồi, Trong mình khí huyết hư đồi biết bao. 2465. Phép y điều lý dường nào, Chứng cùng mạch lý xin trao cho nhờ. Môn rằng: Sản hậu một khoa, Chứng nào thuốc nấy sách đà luận riêng. Ta nghe tâm pháp thầy truyền, 2470. Bệnh người sản hậu có […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 33)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 33)

2415. Tiều rằng: Sinh sản có trời, Chửa rồi thời đẻ, nào lời ai than. Có sao còn kẻ sản nan, Coi loài súc vật đẻ an hơn người ? Môn rằng: Ấy bởi người đời. 2420. Ở an lỗi đạo, trích trời hà can ? Trời nào nỡ khiến sản nan, Sản nan hệ […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 32)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 32)

Tiều rằng: Trong bụng đàn bà, Có thai mấy chứng sách đà rõ biên. Loại như tử giản, tử huyền, Tử thũng, tử khí, tử phiền, tử lâm. 2355. Bao nhiêu chứng “tử” hoài nhâm, Đều nhân hơi nghén gây thầm đau trong. Đã hay chứng giản là phong, Thũng khí là thấp, đều trong […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 31)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 31)

Tiều rằng: Phép trị trước thai, Bao nhiêu chứng nhiệt, dùng bài thuốc lương. Đến như chứng lạnh không thường, 2270. Cấm dùng thuốc nóng, còn phương pháp gì ? Môn rằng: Muốn rộng chước y, Bệnh thường, bệnh biến, phải suy cho tường. Thai tiền hợp dụng thuốc lương, Ấy là chỗ luận bệnh […]

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 30)

Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Hồi 30)

Tiều rằng: Hỏi phụ nhân khoa, Xin nghe các chứng đàn bà có thai. Coi trong kinh lạc mười hai, Chia theo mười tháng nuôi thai xưa bàn 2205. Dưỡng thai một tháng kinh can, Hai tháng kinh đảm, ba sang tâm bào, Bốn tháng kinh tiểu trường trao, Năm tháng tỳ dưỡng, sáuvào vị […]