Tác giả: Nguyễn Du (Tố Như)

Miếu thờ Mã Phục Ba ở Giáp Thành

Miếu thờ Mã Phục Ba ở Giáp Thành

Lục thập lão nhân cân lực suy, Cứ an bị giáp tật như phi. Ðiện đình chỉ bác quân vương tiếu, Hương lý ninh tri huynh đệ bi. Đồng trụ cận năng khi Việt nữ, Châu xa tất cánh luỵ gia nhi. Tính danh hợp thướng Vân Đài hoạ, Do hướng Nam trung sách tuế […]

Trạm nghỉ chân tức sự

Trạm nghỉ chân tức sự

Triệt dạ la thanh bất tạm đình, Cô đăng tương đối đáo thiên minh. Kinh tuần khứ quốc tâm như tử, Nhất lộ phùng nhân diện tẫn sinh. Sơn lộc tích nê thâm một mã, Khê tuyền phục quái lão thành tinh. Khách tình chí thử dĩ vô hạn, Hựu thị Yên sơn vạn lý […]

Trên đường qua ải Nam Quan

Trên đường qua ải Nam Quan

Nam Quan đạo trung Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan, Vạn lý đan xa độ Hán quan. Nhất lộ giai lai duy bạch phát, Nhị tuần sở kiến đãn thanh san. Quân ân tự hải hào vô báo, Xuân vũ như cao cốt tự hàn. Vương đạo đãng bình hưu vấn tấn, Minh Giang […]

Trấn Nam Quan

Trấn Nam Quan

Lý Trần cựu sự diểu nan tâm, Tam bách niên lai trực đáo câm (kim). Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện, Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm. Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ, Thiên cận tài tri giáng trạch thâm. Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu, Quân thiều nhĩ bạn hữu […]

Từ biệt bạn cũ họ Hoàng

Từ biệt bạn cũ họ Hoàng

Táp niên cố hữu trùng phùng nhật, Vạn lý tiền đồ nhất xúc sơ. Ðạo lộ nhật lai tình vị cánh, Vân sơn biệt hậu ý hà như. Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại, Lão hỷ toàn thân bách chiến dư. Tha nhật Nam qui tương hội phỏng, Lục Ðầu giang thượng hữu tiều […]

Trên đường đi Lạng thành

Trên đường đi Lạng thành

Quần phong dũng lãng thạch minh đào, Giao hữu u cung, quyên hữu sào. Tuyền thuỷ hợp lưu giang thuỷ khoát, Tử sơn bất cập mẫu sơn cao. Ðoàn thành vân thạch tịch tương hậu, Hồng lĩnh thân bằng nhật tiệm dao. Quái đắc nhu tình khinh cát đoạn, Khuông trung huề hữu bút như […]

Ải Quỷ Môn

Ải Quỷ Môn

Liên phong cao sáp nhập thanh vân, Nam bắc quan đầu tựu thử phân. Như thử hữu danh sinh tử địa, Khả liên vô số khứ lai nhân. Tắc đồ tùng mãng tàng xà hổ, Bố dã yên lam tụ quỷ thần. Chung cổ hàn phong xuy bạch cốt, Kỳ công hà thủ Hán tướng […]

Gặp lại người ca cơ cũ của em

Gặp lại người ca cơ cũ của em

Phồn hoa nhân vật loạn lai phi, Huyền hạc qui lai kỷ cá tri. Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển, Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly. Phúc bồn dĩ hỉ nan thu thuỷ, Ðoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti. Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử, Khả liên do trước khứ thời […]

Thăng Long kỳ 2

Thăng Long kỳ 2

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành, Do thị Thăng Long cựu đế kinh. Cù hạng tứ khai mê cựu tích, Quản huyền nhất biến tạp tân thanh. Thiên niên phú quí cung tranh đoạt, Tảo tuế thân bằng bán tử sinh. Thế sự phù trầm hưu thán tức, Tự gia đầu bạch diệc tinh […]

Thăng Long kỳ 1

Thăng Long kỳ 1

Thăng Long kỳ 1 Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng, Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long. Thiên niên cự thất thành quan đạo, Nhất phiến tân thành một cố cung. Tương thức mỹ nhân khan bão tử, Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông. Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ, Ðoản địch […]

Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long

Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long

Long thành giai nhân Bất ký danh tự Ðộc thiện huyền cầm Cử thành chi nhân dĩ Cầm danh Học đắc tiên triều cung trung “Cung phụng” khúc Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh Dư tại thiếu niên tằng nhất kiến Giám Hồ hồ biên dạ khai yến Thử thời tam thất […]

Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 2

Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 2

Thiên nhận Hoành Sơn nhất đới hà, Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai). Tân thu khí hậu thôi hàn chử, Cố quốc quan san ký dạ già. Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu, Phong trần vạn lý quốc vong gia. Nguyệt trung hoành địch thái vô lại, Bán dạ giang thành xuy […]

Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 1

Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 1

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1 Quan ngoại thu phong tống địch xuy, Ban Siêu đầu bạch vị thành quy. Thập niên hứa quốc quân ân trọng, Thiên lý ly gia lữ mộng trì. Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn, Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi. Lũng thiên tuế tuế qua […]

Tiễn ông Ngô Nhữ Sơn ra làm hiệp trấn Nghệ An

Tiễn ông Ngô Nhữ Sơn ra làm hiệp trấn Nghệ An

Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An Cẩm La giang thượng khấu chinh an, Bát hội phi nan tích biệt nan. Bát đại kỳ văn hoa lưỡng quốc, Nhất xa cao vũ nhận toàn Hoan. Nhân tòng đạm bạc tư vi chính, Thiên vị kiềm lê bất phóng nhàn. Bắc vọng Hồng sơn khai […]

Hoạ bài gửi ông Ngô Tứ Nguyên ở Thanh Oai

Hoạ bài gửi ông Ngô Tứ Nguyên ở Thanh Oai

Nhất dạ tây phong đáo hải mi, Đồng niên giao nghị thượng y y. Đại canh hữu thiệt sinh thường túc, Khứ quốc hà tâm lão bất quy. Tiêu khát nhật tăng Tư Mã bệnh, Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi. Lâm giang vị cảm đề Anh Vũ, Hoàn hữu trung nguyên nhất đại […]

Ở cửa sông Ròn nhìn về phía quê

Ở cửa sông Ròn nhìn về phía quê

Vọng vọng gia hương tự nhật biên, Hoành Sơn chỉ cách nhất sơn điên. Khả liên quy lộ tài tam nhật, Độc bão hương tâm dĩ tứ niên. Yến đảo thu hàn thanh nhập hải, Nễ giang triều trướng bạch hàm thiên. Ngoại châu kim dữ ngô châu biệt, Khán khán nhân phong bất tự […]