Tác giả: Nguyễn Du (Tố Như)

Mộ Sở Bá Vương kỳ 1

Mộ Sở Bá Vương kỳ 1

Sở Bá Vương mộ kỳ 1 Bạt sơn giang đỉnh nại thiên hà, Túc hận du du ký thiển sa. Bá Thượng dĩ thành thiên tử khí, Trướng trung không thính mỹ nhân ca. Nhãn tiền phiến thạch anh hùng tại, Sự hậu quần nho khẩu thiệt đa. Dục mịch Trường Lăng nhất phôi thổ, […]

Đi đường núi qua Đông A

Đi đường núi qua Đông A

Đông A lộ xuất loạn sơn trung Vạn thụ tùng sam nhất kính thông Giản vụ tự sinh nghi ẩn báo Khê vân vô sự lại tòng long Khâu lăng xứ xứ lưu tiền đại Tang chá gia gia cận cổ phong Tiếu ngã bạch đầu mang bất liễu Nghiêm hàn nhất lộ quá Sơn […]

Đài gảy đàn của Kê Khang

Đài gảy đàn của Kê Khang

Cầm đài cổ tích kí Kê Khang Nhân tử cầm vong đài diệc hoang Văn vũ thất huyền chung tịch tịch Đông tây lưỡng Tấn diệc mang mang Chí kim bất hủ duy đồng tính Thử hậu hà nhân đáo túy hương Thán tức Quảng Lăng huyền tuyệt hậu Tì bà tân phổ bán Hồ […]

Đài Tam Quy của Quản Trọng

Đài Tam Quy của Quản Trọng

Cựu đài nhân một thảo li li Tằng dĩ Hoàn Công bá nhất thì Quận huyện thành trung không cửu hợp Môi đài thạch thượng kí Tam Quy Tại Triều xảo dữ quân tâm hợp Một thế chung liên tướng nghiệp ti Hỉ trị thánh triêu công phúc đảo Vãng lai đài hạ tạp Hoa, […]

Đường qua hướng đông

Đường qua hướng đông

Thái Sơn sơn sắc mãn Thanh, Từ, Thiên lý Sơn Ðông tống mục sơ. Hà xứ thánh hiền tùng bách hạ, Biệt thành huyền tụng Lỗ, Trâu (3) dư. Tha hương nhan trạng tần khai kính, Khách lộ trần ai bán độc thư. Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán […]

Nơi Nhạc Vũ Mục rút quân ở Yển Thành

Nơi Nhạc Vũ Mục rút quân ở Yển Thành

Đương thì tằng trú Nhạc gia quân Thử địa kinh kim hữu chiến trần Đại tương không hoài bang quốc sỉ Quân vương dĩ tuyệt phụ huynh thân Kim bài thập nhị hữu di hận Thiết kị tam thiên không mộ vân Huyết chiến thập niên thành để sự Phong Ba đình hạ tạ Kim […]

Mộ kỳ lân

Mộ kỳ lân

Hà Bắc đạo trung ngũ xích phong bi đương đại lộ Trung hữu khải tự đại thư kỳ lân mộ Đạo bàng cố lão vị dư ngôn Vĩnh Lạc tứ niên cống lân đạo tử táng thử thổ Quan mệnh lập bi dụng tồn cố Thử sự hất kim dĩ kinh cổ Đãn kiến quan […]

Mộ Lưu Linh

Mộ Lưu Linh

Lưu Linh chi tử bất thành tài, Hạ sáp dương ngôn tử tiện mai. Tuý lý dĩ năng tề vạn vật, Tử thì hà tất niệm di hài. Thiên niên cổ mộ trường kinh cức, Vạn lý quan đạo đa phong ai. Hà tự thanh tinh khan thế sự, Phù bình nhiễu nhiễu cánh kham […]

Miếu Đế Nghiêu

Miếu Đế Nghiêu

Thái hư nhất điểm đại quan chi, Thiên địa vô công vạn vật ti (tư). Tại nhật mao tì do bất tiễn, Hậu thân hương hoả cánh hà vi. Nhất trung tâm pháp khai quần đế, Thiên cổ sùng từ đối Cửu Nghi. Tằng hướng Hứa Do nhượng thiên hạ, Thánh nhân danh thực hữu […]

Làng cũ của Kinh Kha

Làng cũ của Kinh Kha

Kinh Kha cố lý Bạch hồng quán nhật thiên man man Phong tiêu tiêu hề Dịch Thuỷ hàn Ca thanh khảng khái kim thanh liệt Kinh Kha tòng thử nhập Tần quan Nhập Tần quan hề trì chuỷ thủ Lục quốc thâm cừu nhất dẫn thủ Điện thượng thốt nhiên nhất chấn kinh Tả hữu […]

Cầu Dự Nhượng

Cầu Dự Nhượng

Dự Nhượng nặc thân thích Tương Tử Thử địa nhân danh Dự Nhượng kiều Dự Nhượng kí sát Triệu diệc diệt Kiều biên thu thảo không tiêu tiêu Quân thần chính luận kham thiên cổ Thiên địa toàn kinh tận nhất triêu Lẫm liệt hàn phong đông nhật bạc Gian hùng quá thử thượng hồn […]

Bài hành về chiếc gươm ngắn cầu Dự Nhượng

Bài hành về chiếc gươm ngắn cầu Dự Nhượng

Dự Nhượng kiều chuỷ thủ hành Tấn Dương thành ngoại thao thao thuỷ Trí Bá tất đầu vi niệu khí Vô nhân báo cừu thành khả bi Kì thần Dự Nhượng thân đương chi Tất thân vi lại dịch tu mi Đương đạo khất thực thê bất tri Thân hiệp chuỷ thủ phục kiều hạ […]

Đình Tô Tần kỳ 2

Đình Tô Tần kỳ 2

Quý Tử hắc cừu tệ Đồ bộ đảm nang quy Kì thê bất hạ ki Kì tẩu bất vi xuy Phụ mẫu bất phục cố Tương khán như lộ kì Trượng phu nhất thất chí Cốt nhục giai tương li Nhất triêu đại vận hữu thì chí Lục ấn triền yêu minh đắc ý Hoàng […]

Đình Tô Tần kỳ 1

Đình Tô Tần kỳ 1

Tệ tận điêu cừu bất phục tê Triệu đài để chưởng thổ hồng nghê Tung hoành tự khả ngu dung chúa Phú quý hoàn năng cứ quả thê Lục quốc ấn tiêu sa mạc mạc Nhất đình thu mộ thảo thê thê Nhân sinh quyền lợi thành vô vị Kim cổ thùy năng phá thử […]

Bia Liêm Pha

Bia Liêm Pha

Liêm Pha vong khứ Võ An tướng Tứ thập vạn nhân đồng huyệt táng Nhũ xú tiểu nhi dị ngôn binh Nhất quốc trường thành đồ tự táng Ký khổn trọng nhậm tu lão thành Nội thẩm quốc thế ngoại địch tình Sở dĩ lâm địch năng chế thắng Đoan tại quyên cừu tri phụ […]

Chỗ Hàn Tín luyện quân

Chỗ Hàn Tín luyện quân

Bách vạn tinh huy bắc độ Hà Yên giao địa hạ hữu trầm qua Du du sự hậu nhị thiên tải Đãng đãng thành biên nhất phiến sa Khoái ngũ vị thành cam lục lục Quân tiền do tự thiện đa đa Khả liên thập thế sơn hà tại Hậu thệ đồ duyên Giáng Quán […]