Tác giả: Nguyễn Khuyến

Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng Thai quy tác 夏日訪表兄鄧台歸作 • Đến chơi nhà bác Đặng Thai trở về

Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng Thai quy tác 夏日訪表兄鄧台歸作 • Đến chơi nhà bác Đặng Thai trở về

Huề trượng môn la nhiễu kính hành, Ngẫu nhiên lai phỏng Đặng gia huynh. Tương khan tu phát thuỳ vi lão, Tằng kiến lư diêm bán vị canh. Ngoạ thụ bì ngưu hư thử khí, Cách trì tiểu khuyển phệ nhân thanh. Tiêu dao tiếu chỉ thiên công kiện, Tận nhật đương không nhất địch […]

Hạ nhật ngẫu hứng 夏日偶興 • Vịnh mùa hè

Hạ nhật ngẫu hứng 夏日偶興 • Vịnh mùa hè

Bất kham hạ nhật vọng tu đồ, Bình nhật lăng vân chí khí cô. Phúc chiểu lục tần khiêu nhất lý, Đương môn thuý trúc vũ song hồ. Uyên Minh ngâm hứng sỉ quy tửu, Tử Hậu hoàn khê tẫn vị ngu. Nhàn toạ phương tương thủ bôi chước, Vũ tòng đông chí hảo phong […]

Giác tự thần chung 覺寺晨鐘 • Tiếng chuông mai chùa Giác

Giác tự thần chung 覺寺晨鐘 • Tiếng chuông mai chùa Giác

Yên thâm lộ trọng thụ vô phong, Hà xứ thiền quan tống hiểu chung. Dư hưởng dao truyền vân đống ngoại, Hàn thanh bán trệ tuyết hoa trung. Thú lâu điêu đẩu tam canh tĩnh, Tử mạch trần ai nhất điểm không. Giá lý tinh tinh hoàn vấn chủ, Nan tương để ý thoại tăng […]

Đề ảnh

Đề ảnh

Ngô nhiễn ngô diện bì, Ngô tâm ngô phất trị. Nhật nguyệt tu thiêm bạch, Phong trần sắc tiệm tuy. Bách bôi hình tặng ảnh, Thiên tả ngã vị tuỳ. Ngưỡng phủ phất hà tưởng, Yên ba vô tận kỳ. Bản dịch của Lê Phụng Nhìn ngoài chỉ thấy da ta Lòng ta thì đến […]

Đông chí 冬至 • Đông chí

Đông chí 冬至 • Đông chí

Vân tẩu phong phi sương mãn thiên, Quang âm tòng thử nhập tân niên. Xuân hồi cựu kính điểu tri vị, Thụ phá tân nha hoa dục nhiên. Áp muộn nhật tương thuần tửu chước, Uý hàn dạ bão hoả lô miên. Cận lai lãn hướng tây viên thượng, Cưỡng khởi phù cung khán thuỷ […]

Đối trướng phát khách 對帳發客 • Bán hàng đối trướng

Đối trướng phát khách 對帳發客 • Bán hàng đối trướng

Sinh thục văn tự cách, Tân xuân hựu phát khách. Nhất nguyên chí thập nguyên, Đa thiểu giá bình địch. Hữu khách lai mãi chi, Chỉ dĩ can lang bách. Ngã văn tuy bất giai, Khải bất xứng tam mạch. Khách mãi giá hà liêm, Bất xứng ngã bất dịch. Trì lang khách thả quy, […]

Độc thán 獨嘆 • Than một mình

Độc thán 獨嘆 • Than một mình

hập niên hồi thủ độc sầu dư, Thế sự nhân tình tiệm bất như. Đồng loại tương tranh trúc phược trúc, Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư. Khả liên kim nhật thuỳ vi ngạnh, Sở dĩ tiền nhân dục phế thư. Ký ngữ thành môn tương thức giả, Phong trần mãn lộ vị quy […]

Độc dịch 讀易 • Đọc Kinh Dịch

Độc dịch 讀易 • Đọc Kinh Dịch

Đông nhật tranh như hạ nhật trường, Nam phong hoàn hữu bắc phong lương. Tự vi khả khẩu, si sân phượng, Bất tận cơ tâm, tước bộ đường. Hải vũ nhược khai tân thế giới, Dân phong ưng nhập cổ hồng hoang. Thanh thần độc khởi quan Chu Dịch, Tiêu tức doanh hư vị dị […]

Điệu nội 悼內 • Khóc vợ

Điệu nội 悼內 • Khóc vợ

Cân trất truy tuỳ ngũ thập niên, Ỷ hoè nhất mộng dĩ thành miên. Bạch câu hốt hốt hữu như thị, Thanh trủng luy luy thuỳ bất nhiên. Tịnh thổ an tri phi nhĩ lạc, Trần đồ vị tất vọng nhân liên. Nhược giao ngã thọ như Bành Tổ, Bát bách xuân thu kỷ khấp […]

Điền tẩu 田叟 • Ông già làm ruộng

Điền tẩu 田叟 • Ông già làm ruộng

Ngô thôn nhất điền tẩu, Gia hữu tam thập cú. Mộ hạ thần phát chi, Ngư hà đắc ngũ đẩu. Nhược bất lao nhĩ thân, Hà dĩ hồ nhĩ khẩu. Mại ngư mãi mễ quy, Thực bãi hựu bôn tẩu. Dịch nghĩa Ông già làm ruộng Ông làm ruộng ở xóm tôi Nhà có ba […]

Điệu lạc dăng 悼落蠅 • Thương tiếc con ruồi chết

Điệu lạc dăng 悼落蠅 • Thương tiếc con ruồi chết

Thuỵ khởi song khai tửu bán khuynh, Thanh dăng hà sự hựu doanh doanh. Sở cầu nhất lạp năng sung phúc, Hà tất như hoàng tạc xảo thanh. Liên nhĩ chi kham ỷ phiền cức, Khi nhân bất giác lạc lê canh. Thiên công sinh hoá chân đa sự, Tỵ thử khu phân ý vị […]

Đấu xảo ký văn 鬥巧記聞 • Ghi những điều nghe thấy trong cuộc đấu xảo

Đấu xảo ký văn 鬥巧記聞 • Ghi những điều nghe thấy trong cuộc đấu xảo

Đấu xảo trường khai bách vật trần, Y hà xảo dã xảo nhi tân. Cận lai thuỳ tạc càn khôn khống, Đáo thử phương tri vũ trụ xuân. Viễn quốc phục trang chân quỷ dị, Thâm lâm điểu thú tuyệt kỳ trân. Tầm thường tệ ấp vô tha xảo, Liêu tác quan thường mộc ngẫu […]

Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề 登五行山留題 • Lên núi Ngũ Hành lưu đề

Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề 登五行山留題 • Lên núi Ngũ Hành lưu đề

Ngũ Hành tú sắc uất thiều nghiêu, Hải thượng tam thần định bất dao. Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu, Ba đào vạn lý đãng sơn yêu. Tình không thạch bích sinh hàn vũ, Dạ bán chung thanh lạc nộn triều. Lãm thử giang sơn kỳ thắng tuyệt, Sinh giao khối lôi nhất thì […]

Đạo thất đạo 盜失盜 • Kẻ trộm mất trộm

Đạo thất đạo 盜失盜 • Kẻ trộm mất trộm

Đạo hướng nhân gia xuyên thủ tiền, Đạo nhân hựu hướng đạo gia xuyên. Doanh thâu thiên chuyển vô thường cục, Xuất nhập tuần hoàn nhược túc duyên. Hoá phạp Ngạn Phương hưu tứ bạch, Hạnh phi Vương Tố mạc đầu chuyên. Lợi đồ đáo để hỗn như thị, Hề độc xuyên tường đạo nãi […]

Đại mại sơ 玳瑁梳 • Lược đồi mồi

Đại mại sơ 玳瑁梳 • Lược đồi mồi

Kỳ trân sản xuất Lý Sơn châu, Cân tứ truy tuỳ nhị thập thu. Thử vật tự tòng quy ngã thủ, Nhất sinh kỳ hợp thướng nhân đầu. Hoàng trần tảo đãng quy tàn xỉ, Bạch phát bồng tùng độc ẩn ưu. Kỳ thử trinh tâm kham cộng thưởng, Hà duy văn thái tự minh […]

Dục Thuý sơn 浴翠山 • Núi Dục Thuý

Dục Thuý sơn 浴翠山 • Núi Dục Thuý

Vạn cổ thanh sơn tại, Hà niên Dục Thuý danh. Cô thành thiên nhận lạc, Nhất tự bán giang bình. Tuệ Viễn kim hà xứ, Thăng am thượng hữu minh. Tà dương hoài cổ ý, Tam lưỡng mộ cầm thanh.   Núi Dục Thuý: ở gần Ninh Bình, trên bờ sông Đáy. Nguồn: Tuyển tập […]