Tác giả: Nguyễn Khuyến

Di chúc văn 遺囑文 • Di chúc

Di chúc văn 遺囑文 • Di chúc

Ngã niên trị bát bát, Ngã số phùng cửu cửu. Ta tai ngã đức lương, Thọ kỷ mại tiên khảo. Ta tai ngã học thiển, Khôi nhiên chiêm long thủ. Khởi phi tiên khảo linh, Lưu dĩ tích nhĩ phụ. Khởi phi tiên khảo danh, Bất tố dĩ lưu hậu. Bình nhật vô thốn công, […]

Dạ sơn miếu 夜山廟 • Đền trên núi Dạ

Dạ sơn miếu 夜山廟 • Đền trên núi Dạ

Tranh chiến hà niên cục dĩ tàn, Lâu đài không tại bán sơn gian. Loa thành hưng phế cơ tiền định, Quy trảo tồn vong sự bất quan. Mai dịch khách lai phi tước hiệp, Tùng lâm vũ quá mộ nha hàn. Bá vương sự nghiệp thiên thu hậu, Yên thụ thương mang nhất Dạ […]

Cơ thử 饑鼠 • Chuột đói

Cơ thử 饑鼠 • Chuột đói

Nhĩ y ngã tường bích, Hà lai nhất tịch tịch. Ngẫu trị niên hung hoang, Nhĩ tào hỗ bác kích. Nhĩ tào phi bất nhân, Ngô gia chân vô tích. Hà độc nhĩ vi nhiên, Thê tử diệc giao trích. Hữu thực thuỳ bất liên, Vô thực thuỳ bất trách. Khứ nhật tây lân hoạch, […]

Cô ngư 沽魚 • Mua cá

Cô ngư 沽魚 • Mua cá

Môn ngoại phương đường nhất mẫu dư, Niên niên bất súc tự đa ngư. Phú nhân chủ chi thập thiên lợi, Bần nhân cô chi vô nhất như. Mễ quý dĩ nan phu khẩu thực, Ba thâm hựu trị tác lâm sơ. An tri bần phú phi do mệnh, Kiệt lực đương vi mạc hận […]

Canh Tý xuân • Xuân Canh Tý

Canh Tý xuân • Xuân Canh Tý

Ngô niên lục thập lục chi niên, Tuế nguyệt xâm tần tuyệt khả liên. Sơ khoát xỉ nha như nhị giáp, Bồng tùng mao phát diệc canh phiên. Tam triêu tịch hậu tiểu tương khánh, Vạn lục tùng trung hoa diệc nhiên. Lão bệnh cận lai ngâm hứng thiểu, Xuân hàn vô sự bão lô […]

Cảm tác 感作 • Cảm tác

Cảm tác 感作 • Cảm tác

Cảm tác Mặc thụ đồng chương thập nhị niên, Thử thân nhật vọng thánh triều liên. Bệnh nhân đa sự thả hưu hĩ, Phúc hữu nhất xan do quả nhiên. Khứ quốc khởi vô bằng bối tại, Quy gia vị tất tử tôn hiền. Mông lung bả trản tòng kim sự, Chỉ khủng di ô […]

Bùi Viên đối ẩm trích cú ca

Bùi Viên đối ẩm trích cú ca

Tuý Ông chi ý bất tại tửu, Nhi tại hồ sơn thuỷ chi gian. Sơn mịch mịch thuỷ sàn sàn, Ngô dữ tử chi sở cộng thích. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Sở dĩ chung nhật tuý đồi nhiên ngoạ tiền doanh, Chu Bá Nhân độ […]

Bùi Viên cựu trạch ca

Bùi Viên cựu trạch ca

Bùi Viên ngô cựu trạch Tứ thập niên kim nhật phú quy lai Tùng tùng, cúc cúc, mai mai Phiêu nhiên hữu khâu, hác, lâm, tuyền chi dật thú Bành Trạch tế cầm ngâm cựu cú, Ôn công tôn tửu lạc dư xuân Đông phong hồi thủ lệ triêm cân, Điều mang tế, thương hải […]

Bài muộn kỳ 2

Bài muộn kỳ 2

Ngũ thập suy ông bạch phát tân, Bất kham ưu bệnh thả ưu bần. Hoa hiên nguyệt ảnh tri phi khách, Trúc kính phong thanh nghi hữu nhân. Nhất chẩm hoàng lương chân diệc mộng, Thiên niên khứ hạc ngã hà thân. Toạ khan tức tiện phiến trung lão, Ỷ chú hàm bôi bất kế […]

Bài muộn kỳ 1

Bài muộn kỳ 1

Nam sơn viễn viễn hiểu lôi minh, Tự hướng nhân gian tố bất bình. Nhất xuất điện quang thiên hữu thuấn, Tài qua phong tín trúc vô thanh. Bộn gian thử tổ sân nùng đạm, Dã ngoại cưu phu đố vũ tình. Trì tửu cách ly đối lân tẩu, Hà phương sách sách thoại tang […]

Ái quất

Ái quất

Ái cúc dữ ái liên, Cổ giả ái phi nhất. Dư tính tố kiêm ái, Vãn niên độc ái quất. Ái vị tân bất liệt, Ái vị toan bất lật. Ái vị khổ phi đảm, Ái vị cam phi mật. Ký khả duyệt nhân khẩu, Hựu khả liệu nhân tật. Bất dữ cạnh phương phi, […]