Tác giả: Nguyễn Khuyến

Vịnh Nhạc Vũ Mục 詠岳武穆 • Vịnh Nhạc Vũ Mục

Vịnh Nhạc Vũ Mục 詠岳武穆 • Vịnh Nhạc Vũ Mục

Sổ hành kim tự đáo quân trung, Thập tải hùng tâm nhất nhật không. Thiên địa hà tâm lưu ngọc cối, Giang sơn hữu lệ đáo Hoàng Long. Không lưu nhân thế vô cùng hận, Uổng phí sa trường kỷ độ công. Đáo để anh hùng tâm tự bạch, Bách niên thuỳ nịnh cánh thuỳ […]

Xuân nhật thị gia nhi 春日示家兒 • Ngày xuân răn con cháu

Xuân nhật thị gia nhi 春日示家兒 • Ngày xuân răn con cháu

Đồi hồ mao phát tiệm tham tham, Bất giác niên đăng ngũ thập tam. Đương thế thi thư hà sở dụng, Lão lai quan đới thượng đa tàm. Loạn ly xuân sắc chân vô lại, Ưu khổ nhân tình tổng bất kham. Đối thử quang âm hà dĩ uý? Chư nhi do tự tửu ca […]

Xuân nhật kỳ 1 春日其一 • Ngày xuân kỳ 1

Xuân nhật kỳ 1 春日其一 • Ngày xuân kỳ 1

Sương khí mông lung mãn địa phi, Thần quang phiêu hốt hận hy vi. Viên kim quất hạch do tàng giáp, Bồn thuỷ tiên hoa vị giải y. Hiểu trích u hoàng như tự khấp, Dạ minh độc hạc tự an quy. Uý hàn lãn dục thôi y khởi, Môn ngoại thường khai khách diệc […]

Xuân nhật thị tử Hoan 春日示子懽 • Ngày xuân khuyên con là Hoan

Xuân nhật thị tử Hoan 春日示子懽 • Ngày xuân khuyên con là Hoan

Ngã dĩ từ quan nhĩ tố quan, Tố quan năng hội tố vi nan. Danh cư quá mãn ưu lăng tiết, Sĩ hữu nhân bần thả bão quan. Đương nhật sự tuỳ đương nhật ứng, Nhất phần tứ thị nhất phần khoan. Hành tai liêu tá xuân phong tặng, Đương nhĩ hư hoà thích táo […]

Xuân nhật thị nhi 春日示兒 • Ngày xuân dặn con

Xuân nhật thị nhi 春日示兒 • Ngày xuân dặn con

Nhữ phụ phong trần mấn tiệm ban, Nhữ niên kim diệc dĩ gia quan. Trầm ân ty lạp quân ân trọng, Bôi giác thi thư thế nghiệp nan. Học hải yếu nghi phòng phiếm dật, Nho gia thận vật yếm cơ hàn. Quan san viễn tích tâm nhưng cận, Ký nhữ đăng tiền tử tế […]

Xuân nhật thị chư nhi 春日示諸兒 • Ngày xuân dạy các con

Xuân nhật thị chư nhi 春日示諸兒 • Ngày xuân dạy các con

Tân tuế phương lai cựu tuế trừ, Thanh bần ngô tự ái ngô lư. Hoàn cư bất mãn cửu cao thổ, Tố nghiệp vô tha nhất thúc thư. Ủng hộ yên thâm sơn sắc quýnh, Bàng tường vũ thiển cúc hoa sơ. Nhi tào hoặc khả thừa ngô chí, Bút nghiễn vô hoang đạo thục […]

Xuân nhật kỳ 3 春日其三 • Ngày xuân kỳ 3

Xuân nhật kỳ 3 春日其三 • Ngày xuân kỳ 3

Vọng xuân bất tri xuân dĩ quy, Hàn vân mạc mạc vũ phi phi. Đình giai nha giáp hữu sinh ý, Thượng hạ điểu ngư vô trệ cơ. Trần thế hữu thời hoàng hạc khứ, Hải ba hà xứ bạch âu phi. Bắc song độc chước đồi nhiên tuý, Nhất dục xuyên hài thượng thuý […]

Xuân nhật kỳ 2 春日其二 • Ngày xuân kỳ 2

Xuân nhật kỳ 2 春日其二 • Ngày xuân kỳ 2

Ly trúc hoành tà bán vũ âm, Đằng sàng tỷ ỷ toạ xuân thâm. Lân đồng thần khởi độc tam tự, Phi điểu ngẫu qua di nhất âm. Thi đáo cùng thời vô tục cốt, Sự nhân tuý hậu hữu hùng tâm. Lão hưu mạc hận tân bằng thiểu, Bành Trạch tương tri chỉ tố […]

Xuân dạ liên nga 春夜憐蛾 • Đêm xuân thương con thiêu thân

Xuân dạ liên nga 春夜憐蛾 • Đêm xuân thương con thiêu thân

Tiện nhĩ tiêm tiêm nhất vũ hàn, Đầu minh nhi tử tử nhi an. Nhược vi thảng thốt lâm nghi dị, Đáo đắc thuân tuần biện diệc nan. Tố phú tri năng do vị dẫn. Đương tiền danh lợi bất tương quan. Cô đăng sát nhĩ do liên nhĩ. Đáo đắc thành hôi lệ vị […]

Vịnh Nguyễn hành khiển 詠阮行遣 • Vịnh quan hành khiển họ Nguyễn

Vịnh Nguyễn hành khiển 詠阮行遣 • Vịnh quan hành khiển họ Nguyễn

Phong vân tế hội hiệu trì khu, Bất nhẫn thương sinh khát vọng tô. Dục thí cường Hồ tân thủ đoạn, Tận thu Đại Việt cựu dư đồ. Kình thiên sự nghiệp quang thiên cổ, Chấn thế thanh danh mãn cửu châu. Tảo thức công danh nan thiện xử, Hoàng sơn ưng bạn Xích Tùng […]

Vịnh mai 詠梅 • Vịnh cây mai

Vịnh mai 詠梅 • Vịnh cây mai

Thử tử bất tri hà xứ lai, Tiểu viên cách tuế ngẫu nhiên tài. Diệp do vị phát hoa tranh phát, Hoa ký bất khai diệp thuỷ khai. Oái uý dĩ phi quần thảo ngũ, Thanh phân ưng thị bách hoa khôi. Tuý ông thần tịch sổ tương uỷ, Thế mạc tử tri chân khả […]

Vịnh cúc kỳ 2 詠菊其二 • Vịnh hoa cúc kỳ 2

Vịnh cúc kỳ 2 詠菊其二 • Vịnh hoa cúc kỳ 2

Bách hoa khai thì nhĩ vị khai, Bách hoa lạc tận nhĩ phương lai. Độc đương hàn tuế thuỳ vi ngẫu, Bất lạc phương tâm chân khả ai. Ly bạn sâm si bán lục trúc, Song tiền niệu na tân hồng mai. Hàm bôi toạ khán nhất vi tiếu, Bất phụ hưu ông tích nhật […]

Vịnh cúc kỳ 1 詠菊其一 • Vịnh hoa cúc kỳ 1

Vịnh cúc kỳ 1 詠菊其一 • Vịnh hoa cúc kỳ 1

Xuân tiền đào lý mạn phân phân, Cấu diệp thương hành liễu bất văn. Khổ tiết nhược vi an tố phận, Cùng thu nhiên hậu kiến thanh phân. Ám liên lão phố ưng như thị, Độc lập tây phong thục dữ quần. Cao khiết trinh tâm phi dị đắc, Đào Tiềm quy khứ thuỷ tri […]

Văn 蚊 • Muỗi

Văn 蚊 • Muỗi

Ngã tuý phương cầu thuỵ, Tụ văn hô ngã khởi. Cử phiến khu phục lai, Thích thích nhập nhân nhĩ. Ngã nhục nhĩ hà cam, Ngã cơ nhĩ hà thị. Ngã chẩm nhĩ hà cừu, Ngã khâm nhĩ hà kỵ. Nhĩ ngã bất tương can, Tương ách hồ nãi nhĩ. Bản dịch của Nguyễn Văn […]

Vãn thiếp Phạm thị • Khóc thiếp họ Phạm

Vãn thiếp Phạm thị • Khóc thiếp họ Phạm

Ai ai nhĩ Phạm ky Tòng ngã kim thất kỳ Tu du khí ngã khứ Kiết nhiên vô nhất di Tuy nhiên hữu thành hiệu Mang mang bất khả kỳ Bằng viễn phương huyền thụ Đương thì mạc chi tri Hà dĩ nhất tử hậu Bích thảo sinh tân tỳ Thẩn nhĩ thị phụ nhân […]

Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư 輓同年雲亭進士楊尚書 • Khóc Dương Khuê

Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư 輓同年雲亭進士楊尚書 • Khóc Dương Khuê

Dĩ hĩ Dương đại niên, Vân thụ tâm huyền huyền. Hồi ức đăng khoa hậu, Dữ quân thần tịch liên. Tương kính thả tương ái, Tao phùng như túc duyên. Hữu thời xuất kinh lộ, Không san văn lạc tuyền. Hữu thời thượng cao các, Ca nhi minh tố huyền. Hữu thời đối quân ẩm, […]