Tác giả: Phạm Minh Ngọc

Trại Súc Vật

Trại Súc Vật

Lời tựa  Phạm Minh Ngọc dịch và giới thiệu Trại Súc Vật được in ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau thì được in ở Mĩ. Trước đó George Orwell đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mĩ là 195 500 […]