Tác giả: Phan Lạc Tiếp

Sơn Chung Tiên Sinh

Sơn Chung Tiên Sinh

SƠN CHUNG TIÊN SINH Sơn Chung tiên sinh, tên là Tân, đệm chữ Nhật, họ Đỗ, nguyên quán làng Hữu Bằng, tục gọi là làng Nủa Chợ, thuộc quận Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, tức Hà Tây bây giờ. Là trưởng nam trong một gia đình đông anh em, trên có nhiều chị, dưới có […]